Актуална тема » С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица ,че е подготвен ПРОЕКТ ЗА Н А Р Е Д Б А ЗА УСТРОЙСТВО И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

На основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение ,в Деловодството на Община Ковачевци ,в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа както и на елктронната поща: oba_kovachevtsi@abv.bg

мотиви приватизация