Актуална тема » С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен ПРОЕКТ ЗА Н А Р Е Д Б А ЗА УСТРОЙСТВО И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

мотиви