Актуална тема » О Б Я В Л Е Н И Е

№  14 / 18.03.2016 г.

 Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен  проект за попълване на имот нов планоснимачен номер 2 и съществуващите сгради по КП на с.Ковачевци на Община Ковачевци. С  проекта  за попълване на имот нов планоснимачен номер 2 и съществуващите сгради по КП на с.Ковачевци на Община Ковачевци  заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”.