Актуална тема » Обявление

№  15 / 21.03.2016 г.

  Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за попълване КП с граници на ПИ 1150 за хотел в кв.45 от РП на с.Ковачевци на Стоян Павлов Павлов

            С  проекта за  попълване КП с граници на ПИ 1150 за хотел в кв.45 от РП на с.Ковачевци на Стоян Павлов Павлов

  заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 ОТ  ОБЩИНАТА

___________________________________________________

Скица-проект за попълване на кадастрален план с.Ковачевци с границите на ПИ 1150 „за хотел“, кв.45 от РП