Новини » З А П О В Е Д

№ РД ______/___.___.2016 г.

         На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. чл.56 ал. 2 т.2 от Закон за пътищата и чл.46 от Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Ковачевци

                                                   Н А З Н А Ч А В А М:

         Комисия в състав:

1. Ваня Величкова – юрисконсулт – Председател и членове

2.  Христо Булев-  ст.специалист „Счетоводител“

3. Весела Борисова – ст. Специалиаст „Общинска собственост“

4. Илиан Илиев -  Специалист ОМП и ССИ

5.  Елена Комитова  – Директор дирекция „ТСУ, А и КС“

С цел  проверка и контрол  по опазването на обекти общинска собственост и спазването разпоредбите на Закон за пътищата:

 ОПРАВОМОЩАВАМ

 Ваня Величкова – юрисконсулт на Община Ковачевци, при констатирани нарушения на изискванията на закона и на наредбите, приети и издадени по прилагането му, да предприеме съответните законосъобразни действия за отстраняването им.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица за сведение и изпълнение.


 ВАСИЛ СТАНИМИРОВ

Кмет на Община Ковачевци

заповед пътища