Новини » Съобщение

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считанo от 08.04.2016г.,  за предложения и становища по Докладна записка и мотиви за приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Ковачевци.

Докладната записка с мотивите се публикува на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния  кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани в Община Ковачевци – Центъра за административно обслужване или на е-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg.

 ОБЩИНА КОВАЧЕВИ

Докладна записка – Наредба отпадъци

Наредба отпадъци