Новини »

О Б Я В Л Е Н И Е

19/18.04.2016 г.

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект за „Проект за ремонт на местен път PER – 3184/ІІІ – 603, с. Ковачевци – с. Светля, с. Сирищник мах. Калайджийска”.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подадат писмени възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

2