Актуална тема »

О Б Я В Л Е Н И Е

№20/18.04.2016г.

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект за попълване на неурегулирани поземлени имоти с №1и 2 в махала „Гъскова” в землището на с.Егълница, община Ковачевци с възложители  н-ци на Иванчо Димитров Гъсков.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да попадат писмени възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.