Актуална тема »

О Б Я В Л Е Н И Е

21/19.04.2016 г.

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект за „Помощен план по чл. 13а от ППЗСПЗЗ за имот с планоснимачен номер 321” по плана на с. Светля община Ковачевци, област Перник.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подадат писмени възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.