Актуална тема »

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

 

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 година, както следва:

 

 

         1. В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти – общинска собственост

Точка 1. Продажба на имоти – общинска собственост: към земя 30 000 лева се прибавя 39 391 лв. плюс сгради – 35 000 лева,  и общо очаквани приходи  по точка 1. става 104 391  лева. или

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 164 391 лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

 Точка 2.За оценки от независим оценител към 6000 лева се прибавят 2000 лева и за оценки става 8 000 лева

Точка 3. за обявления към 2000 лева се прибавят 500 лева и за обявления става 2 500 лева

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБЩО” става 13 500 лева.

 

2. В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Добавят се нови точки:

 

7. УПИ № X, кв.3, с площ 3417 кв.м., находящ се в стопански двор в с. Косача
8. УПИ № XIV, кв.3, с площ 2267 кв.м., находящ се в стопански двор в с. Косача
9. УПИ  № XIII, кв.3, с площ 4487 кв.м., находящ се в стопански двор в с. Косача
10. УПИ  № XII, кв.3, с площ 845 кв.м., находящ се в стопански двор в с. Косача
11. УПИ  № XI, кв.3, с площ 575 кв.м., находящ се в стопански двор в с. Косача

 

3. Община Ковачевци е длъжна да закрие общинското депо за битови отпадъци, след започване на експлоатация на Регионална система за управление на отпадъците в регион  Перник.  

Обектът, който се предлага да бъде определен като общински обект с първостепенно значение е свързан с изпълнение на мероприятия по закриване и  рекултивация на  депо  в махала „Тодорина“, местността „Пузалка“, село Ковачевци. Имотът, който  е засегнат, представлява горска територия, държавен горски фонд, собственост на МЗГ-ДЛ, сега Министерство на земеделието и храните, ТП „Държавно горско стапанство“- Земен.

Община  Ковачевци е необходимо да предприеме действия  за  определяне на обекта за  обект “от първостепенно значение”  с оглед характера на рекултивацията (възстановителни строителни дейности) – терена ще се наблюдава и поддържа не по-малко от 30 години, в съответствие с изпълнение на законовата уредба и поетите ангажименти на Р България към Европейската общност.

Общинският съвет решава кои обекти ще бъдат определени за общински обекти с първостепенно значение. Съгласно § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗОС „Обекти от първостепенно значение” са: общински пътища, метрополитени, трамвайни трасета, улици от първостепенната улична мрежа, депа или други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове, както и други обекти – публична общинска собственост, определени в програмата по чл. 8, ал. 9 за обекти от първостепенно значение”.

С оглед гореизложеното е необходимо да се допълни Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община  Ковачевци през 2016 година с нов раздел след раздел ІV, както следва:

V. СПИСЪК НА ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ:

 

1.  Проект за закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, находящо се в землището на село Ковачевци.