Новини » О Б Я В А На основание чл.77, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя Заповед №РД 246/ 19.05.2016 год.

О Б Я В Я В А М:

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

Урегулиран поземлен имот УПИ XIII, кв. 3 по плана на с. Косача, община Ковачевци с площ 4 487 кв.м. с граници по скица ИЗТОК: Път 211-210; зем. земи , ЗАПАД: Път 217в- 217г-217д-217е , СЕВЕР: имот с пл. №VII, кв.3, имот с пл. №XII, кв.3 ЮГ: Път 217в-217г-217д-217е; зем.земи, с начална тръжна цена 14 960 /четиринадесет хиляди деветстотин и шестдесет лева/ без ДДС.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 28.06.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 27.06.2016 г./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 27.06.2016 год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 27.06.2016 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

Обява 3