Актуална тема » СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществени поръчки /отм./ Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по процедура с предмет „Основен ремонт на местни пътища в община Ковачевци – 2016 г.“, открита с Решение № 1/07.03.2016 г. на Кмета на Община Ковачевци ще се проведе на 30.05.2016 г. в 09,00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци. Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.

Допуснати участници :

 

1. „Райкомерс конструкшън” ЕАД
2. „Инфракорект строй” ЕООД
3. „Нивел строй” ЕООД
4. „Вера строй” ЕООД
5. „Асфалтинг” ООД
6. „Щрабаг” ЕАД
7. „Автомагистрали Хемус” АД
8. „Фьоле груп” ООД

 

            Отстранени участници : няма

Резултати от оценяване на офертите по показател Т – Техническа оценка

Участник

Оценка

1. „Райкомерс конструкшън” ЕАД (2/12)х50=8,33 точки
2. „Инфракорект строй” ЕООД (7/12)х50=29,17 точки
3. „Нивел строй” ЕООД (12/12)х50= 50 точки
4. „Вера строй” ЕООД (7/12)х50=29,17 точки
5. „Асфалтинг” ООД (7/12)х50=29,17 точки
6. „Щрабаг” ЕАД (7/12)х50=29,17 точки
7. „Автомагистрали Хемус” АД (2/12)х50=8,33 точки
8. „Фьоле груп” ООД (2/12)х50=8,33 точки

От комисията