Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

 №29/03.06.2016г.

 

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект за попълване на имот нов планоснимачен номер 1152 в кадастралния план на с.Сирищник, община Ковачевци с възложител: Мария Симеонова Момчилова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да попадат писмени възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

Скица проект