Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

 №30/06.06.2016г.

  Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект за попълване на ПИ №5 и ПИ №21 в махала „Каладжийска” землището на  с.Ковачевци, община Ковачевци с възложител: Иван Илиев Босашки.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката и в случай на необходимост да подават писмени възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

SKM_C22716060610460