Обяви » О Б Я В Л Е Н И Е № 31/06.06.2016г.

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че със  Заповед №РД-267/03.06.2016г. е одобрен ПУП – ИПР на УПИ X- 421, кв.4 по плана на с.Сирищник, общ. Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да попадат писмени възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                      Община Ковачевци

обявление