Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

32/09.06.2016г.

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че със  Заповед №РД-270/07.06.2016г. е одобрен ПУП – ПЗ на УПИ VII- 90, кв.12 по плана на с.Сирищник, общ. Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да попадат писмени възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

SKM_C22716060909420