Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

№33/10.06.2016г.

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект за изменение на кадастрален план , попълване на имоти нови планоснимачни номера 2,3,4 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Косача, мах. „Ранови”, общ.Ковачевци с възложител: Никола Христов Шляков.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката и в случай на необходимост да подават писмени възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

SKM_C22716061012460