Актуална тема »

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 година, както следва:

 

Добавя се нов раздел след раздел V, както следва:      

 VI. Учредяване безвъзмездно право на строеж.

 

1. Учредяване безвъзмездно право на строеж по реда на чл.37, ал.6, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с инвестиционно намерение за Реконструкция, основен ремонт, възстановяване и обзавеждане и благоустрояване на  прилежащи части на терен-манастир „Свети Пророк Илия“ в НУПИ 0,137, с.Чепино, ЕКАТТЕ 80385, община Ковачевци