Новини » С Ъ О Б Щ Е Н И Е – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОВАЧЕВЦИ, ОБЛАСТ ПЕРНИК с.Ковачевци-2450, тел. за връзка: 0885 73 74 17

 На  заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считанo от 14.06.2016г.,  за  становища по Предложение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 година.

Предложението  с мотивите се публикува на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния  кодекс.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в Общински съвет -  Ковачевци.

 Общински съвет – Ковачевци

Промяна правилник – ОБС Ковачевци