Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

34/17.06.2016г.

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, обявява Инвестиционно намерение за изграждане на обект: „Изграждане на птицеферма за клетъчно отглеждане на кокошки – носачки”  в УПИ І- 153, кв.104  с.Егълница, общ.Ковачевци, с възложител „СП ТРЕЙД 2014 ООД”

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да попадат писмени възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.