Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

 

36/21.06.2016г.

 

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект за изменение по чл.154 от ЗУТ на одобрен инвестиционен проект за жилищна сграда в УПИ X-306, кв.15 по плана на с.Калище, общ.Ковачевци с възложител: Мая Георгиева Спасова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да попадат писмени възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.