Актуална тема » О Б Я В Л Е Н И Е №39/27.06.2016г.

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен помощен план по чл.13а от ППЗСПЗЗ за ПИ 1  местност „Селото” с.Косача, общ.Ковачевци с възложител: Андрей Стефанов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят и подават  писмени възражения и предложения в Дирекция „ТСУ,А и КС”  в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                  Община Ковачевци

SKM_C22716062714130