Актуална тема » О Б Я В Л Е Н И Е №40/27.06.2016г.

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект за изменение на кадастрален план , попълване на имоти нови планоснимачни номера 6,7 и съществуващите сгради по кадастралния план на с.Егълница, мах. „Бумбарска”, общ.Ковачевци с възложители: н-ци на Славчо Евтимов Стоянов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката и в случай на необходимост да подават писмени възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                 Община Ковачевци

SKM_C22716062714090