Актуална тема » О Б Я В Л Е Н И Е №41/27.06.2016г.

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен  инвестиционен проект за израждане на „Склад за селскостопанска техника и инвентар” в НУПИ 1137, с.Ковачевци, общ.Ковачевци с възложител: „Вели ав хорсиз” ЕООД.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подадат писмени възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                    Община Ковачевци