Актуална тема » О Б Я В Л Е Н И Е №42/27.06.2016г.

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен инвестиционен проект за еднофамилна жилищна сграда в имот пл.№1, махала „Джегалска” с.Егълница, общ.Ковачевци с възложител: Красимира Атанасова Котларова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да попадат писмени възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                     Община Ковачевци  

SKM_C22716062713480