Обяви »

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 43/27.06.2016г.

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, съобщава, че е изготвен проект за промяна на плана на новообразуваните имоти относно ПИ № 38 от кадастрален район 853 мах. Калайджийска в землището на с. Ковачевци, община Ковачевци, област Перник с възложител Симеон Рангелов Александров, с изготвения проект заинтересованите лица могат да се запознаят всеки работен ден в дирекция „ТСУ, А и КС”

SKM_C22716062814350