Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

48/07.07.2016 г.

 Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци обявява, че е изработен Проект за изменение на ПУП – план за регулация – отреждане на нов УПИ І – 000434 „за депо” в нов кв. 114, с. Ковачевци, община Ковачевци, област Перник. В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

SKM_C22716070711330

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  49/07.07.2016 г.

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци обявява, че е изработен Проект на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за определяне на трасе и сервитутна зона за прокарване на външно подземно ел. трасе и водопровод до имот № 042021 по КВС на с. Ковачевци, община Ковачевци, област Перник

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

SKM_C22716071114200