Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

51/13.07.2016г.

 

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект за изменение на кадастрален план, попълване на имот 1  в землището на с.Егълница,мах. „Класанова” община Ковачевци с възложител: н-ци на Богдан Димитров Стоянов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подадат писмени възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

SKM_C22716071311010