Актуална тема »

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 година, както следва:

 

         1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 1. Продажба на имоти – общинска собственост:  към земя – 69 391 лева се прибавя сумата 479 лева плюс сгради 35 000 лева и общо очаквани приходи  по точка 1. става 104 870  лева или

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 164  870 лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

 Точка 2.За оценки от независим оценител към 8 000 лева се прибавят 100 лева и за оценки става 8 100 лева

 Точка 3. За обявления  към сумата 2500 лв. се добавя 100 лв. и за обявления става 2600 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 13 700 лева.

 

2.В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

 

Нова точка 12Имот без номер с площ 84 кв.м. , кв.39 по плана на с. Лобош