Актуална тема »

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26,АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

    УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА  КОВАЧЕВЦИ, ЧЕ Е ПОДГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ  НА   НАРЕДБАТА ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 

      ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА НА ОСНОВАНИЕ  ЧЛ.21, АЛ.2 ОТ   ЗМСМА, ЧЛ.7,ЧЛ.8, ЧЛ.9 ОТ ЗМДТ; ЧЛ.11,АЛ.1,ЧЛ.28,АЛ.1 ОТ ЗНА.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО   ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ  НА ОБЩИНА  КОВАЧЕВЦИ  И МОТИВИТЕ ЗА ТОВА   СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И НА  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КОВАЧЕВЦИ.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ПИСМЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТА, ЧРЕЗ ПОДАВАНЕ НА СЪЩИТЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА  КОВАЧЕВЦИ.

 

 

 

 

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 dokladna_NOAMTCU