Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

 

52/14.07.2016г.

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че със  Заповед №-321/14.07.2016г. е одобрено попълване на кадастрален план с нов планоснимачен номер 1152 по кадастралния план на с.Сирищник, общ. Ковачевци.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подадат писмени възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

SKM_C22716071413091