Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

 

53/14.07.2016г.

 

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че със  Заповед №-320/14.07.2016г. е одобрено  геодезическо заснемане на неурегулирани поземлени имоти с нови планоснимачни номера 5 и 21 по кадастралния план на с.Ковачевци, махала „Калайджийска”, общ. Ковачевци, област Перник.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подадат писмени възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

SKM_C22716071413090