Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

 

№58/01.08.2016г.

 

 

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен геодезически план за мах. „Беловска”, с.Егълница, общ.Ковачевци с възложител: Йордан Григоров Беловски.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят и подават  писмени възражения и предложения в Дирекция „ТСУ,А и КС”  в сградата на община Ковачевци.

SKM_C22716080112110