Актуална тема »

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя Заповед №РД-347/02.08.2016 год.

 

О Б Я В Я В А :

          Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от /3/ три години на следните помещения:

1. Помещение  №3 с площ от 188 кв.м., част от Навес /склад/ със ЗП 703 кв.м., находящ се в УПИ парцел IV, кв.3 по регулационния план на стопански двор с. Косача.

 

2. Масивна сграда с площ 45 кв.м. ., част от Навес /склад/ със ЗП 703 кв.м., находящ се в УПИ парцел IV, кв.3 по регулационния план на стопански двор с. Косача.

 

Първоначалната  месечна наемна  цена на обектите е както следва:

1. За помещение № 3- 47.00 лева /четиридесет и седем лева и нула стотинки/ без ДДС месечна наемна цена.

2. За масивна сграда- 11.25 лева /единадесет лева и двадесет и пет стотинки/ без ДДС месечна наемна цена.

 

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на  08.09.2016 г. от 10.00 часа за обект 1; 11.00 часа за обект 2 в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи  на касата и получи в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа на 07.09.2016 год.

Цена на комплект тръжна документация е в размер на 20.00 лева ( двадесет лева ) без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

Депозитът за участие в търга е в размер на 10% /десет на сто/ от първоначалната тръжна месечна наемна цена, за съответният обект, внесен  касата на община Ковачевци , до 07.09.2016 год.

Офертите за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 07.09.2016 год. в деловодството на община Ковачевци.

Допълнителна информация относно условията за участие в търга и оглед на обектите може да бъде да получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в община Ковачевци или на телефон 0889 74 75 79.