Актуална тема »

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД 348/02.08.2016 год.

 

О Б Я В Я В А М:

 

Публичен търг с тайно наддаване за  отдаване под наем на следните обекти  – частна общинска собственост, а именно:

1/стая 7.80 кв.м.  ведно със съответните идеални части от общите части

на сградата /7.88 кв.м./

2/стая 21.90 кв.м. ведно със съответните идеални части от общите части

на сградата /7.88 кв.м./

3/ стая 21.90 кв.м. ведно със съответните идеални части от общите части

на сградата /7.88 кв.м./ находящи се  на 2-ри етаж от общежитие /бивше училищно общежитие/, на три етажа, със ЗП 333.5 кв.м. и РЗП 999.15 кв.м., находящо се в село Сирищник, община Ковачевци, област Перник, построено  в имот с планоснимачен №164, квартал 13 по  плана  на селото, одобрен със заповед №ІІІ-428/06.08.1980г. с площ от 4580 кв.м. съгласно АЧОС № 196/20.04.2012 год. за срок от 2 /две/ години, при начална месечна наемна цена за всеки един от обектите, както следва:

1/ за обект по т.1/ – 4.68 лева /четири лева и 68 стотинки/ без ДДС, месечна наемна цена

2/ за обект по т.2/ – 17.86 лева/седемнадесет лева и 86 стотинки/ без ДДС, месечна наемна цена

3/ за обект по т.3/ -17.86 лева/седемнадесет лева и 86 стотинки/ без ДДС, месечна наемна цена

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на  07.09.2016 г. от 10.00 часа за обект 1; 11.00 часа за обект 2 и 12.00 часа за обект 3 в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация за всеки един от обектите може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 02.09.2016 г. /включително/

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева/двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 30% от тръжната цена за всеки един от обектите, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 02.09.2016 год./включително/

Срок за приемане на заявленията за участие до 16.00 часа на 02.09.2016 г . /включително/

Заявленията за участие в търга се приемат в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден в посоченият по – горе срок.

Телефон за контакти: 0889 74 75 79