Актуална тема » ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

На основание  чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение  на Решение 86 от Протокол 10/06.06.2016г. и Решение 95 от Протокол 11/29.06.2016г. и Заповед  РД 350/03.08.2016г. на Кмета на община Ковачевци

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

Процедура за публичен подбор за избор на Управител на  еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала Община Ковачевци.

1. Минимални и специфични изисквания  към кандидатите за заемане на длъжността:

1.1 средно образование;

1.2. не по-малко от 3 (три) години управленски опит в търговско дружество

1.3. да не са осъждани за лишаване от свобода за престъпления от общ характер

1.4. да не са лишени по съответния ред от  правото да упражняват търговска дейност

 

2. Не могат да бъдат управители или ликвидатори на общински еднолични търговски дружества с ограничена отговорност физически лица, които:

2.1. от свое или чуждо име извършват търговски сделки;

2.2 са неограничено отговорни съдружници в събирателни или командитни търговски дружества;

2.3. заемат длъжност в ръководни органи на други дружества, освен със съгласие на общинския съвет;

2.4. са лишени с присъда или с административен акт от правото да заемат материално-отчетническа длъжност – до изтичане срока на наказанието;

2.5. са били членове на управителни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност – ако са останали неудовлетворени кредитори;

2.6. са народни представители, общински съветници, кметове или държавни служители;

2.7. работят по трудов договор.

 

3.  Други изискания:

2.1.управленски качества и лидерство

2.2.организационна компетентност;

2.3.комуникационна компетентност;

2.4.компютърна компетентност.

 

3.Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:

3.1.  подбор по документи

3.2. интервю;

4. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:

-заявление за участие;

 

-автобиография;

 

-копие от диплома за завършено  средно образование

 

-декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност

 

-документи, удостоверяващи трудов стаж на кандидата;

 

-свидетелство за съдимост;

 

-представяне на Бизнес-програма  или концепция за целия срок на договора за управление в съответствие със стратегията за развитие на дружеството;

 

5.  Място и срок за подаване на документите:

а) на адрес – Община Ковачевци, 2450 с.Ковачевци,  област Перник, Деловодството на Общината, тел: 0879 29 73 20.

Лице за контакт  –  Людмила Георгиева, тел: 0889 74 75 79

б) в 20-дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса /всеки работен ден от 08.30 до 16.30 часа/

в) Документите за кандидатстване се подават лично от кандидата или чрез упълномощено лице.

6.  Минимален размер на основна  месечна заплата за длъжността – 500 лв.

 

Обявлението, списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса, се обявяват на информационното табло на партера в сградата на Община  Ковачевци, както и на  интернет  страницата на  Общината.

обява