Актуална тема » Обявление ТСУ

59/05.08.2016г.

 

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен геодезически план  – поземлен имот, жилищна и стопанска сграда  в  мах. „Лятова”, с.Егълница, общ.Ковачевци с възложител:  н-ци на Симеон Павлов Симеонов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят и подават  писмени възражения и предложения в Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” в сградата на община Ковачевци.

                                                                                     Община Ковачевци