Актуална тема » Обявление ТСУ

№60/05.08.2016г.

 

Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект за изменение на кадастрален план за поземлен имот 549 в  мах. „Ляшкова”, с.Ковачевци, общ.Ковачевци с възложител: Атанас Иванов Багриев и Надежда Евденова Багриева.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят и подават  писмени възражения и предложения в Дирекция „Териториално устройство, европроекти, планиране и местно развитие”   в сградата на община Ковачевци.

                                                                                     Община Ковачевци