Актуална тема » ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7, АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 година, както следва:

         1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 1. Продажба на имоти – общинска собственост:  към земя – 69 870 лева се прибавя сумата 13 329 лева плюс сгради 35 000 лева и общо очаквани приходи  по точка 1. става 118 199 лева или

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 178 199 лева

 
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

 Точка 2.За оценки от независим оценител към 8 100 лева се прибавят 100 лева и за оценки става 8 200 лева

 Точка 3. За обявления  към сумата 2600 лв. се добавя 100 лв. и за обявления става 2700 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 13 900 лева.

 

2.В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Нова точка 13:

13. УПИ IX, кв.3 стоп. Двор на с. Косача, с площ 3 998 кв.м.

Обявление