Актуална тема » Заповед РД- 135/04.08.2016г. на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Перник

На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи относно сключването на споразумения в землищата на община Ковачевци

         О П Р Е Д Е Л Я М:

Състав на комисиите по землища, както следва:

-      с. Егълница

Председател: Зоя Николова – началник на ОСЗ – Ковачевци

И членове:

1. Севделина Георгиева–гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

2. Боряна Асенова – ст.експерт ОСЗ – Ковачевци

3. Кметски наместник на с. Егълница или оправомощено длъжностно лице

 

Резервен член на комисията: Вероника Христова – гл.юрисконсулт ДАПФСДЧР, ОД „Земеделие”-Перник

-      с. Калище

Председател: Зоя Николова – началник на ОСЗ – Ковачевци

И членове:

1. Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

2. Боряна Асенова – ст.експерт ОСЗ – Ковачевци

3. Кметски наместник на с. Калище или оправомощено длъжностно лице

 

Резервен член на комисията: Вероника Христова – гл.юрисконсулт ДАПФСДЧР, ОД „Земеделие”-Перник

-      с. Ковачевци

Председател: Зоя Николова – началник на ОСЗ – Ковачевци

И членове:

1. Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

2. Боряна Асенова – ст.експерт ОСЗ – Ковачевци

3. Кмета на община Ковачевци или оправомощено длъжностно лице

Резервен член на комисията: Вероника Христова – гл.юрисконсулт ДАПФСДЧР, ОД „Земеделие”-Перник

-      с. Косача

Председател: Зоя Николова – началник на ОСЗ – Ковачевци

И членове:

1. Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

2. Боряна Асенова – ст.експерт ОСЗ – Ковачевци

3.Кметски наместник на с. Косача или оправомощено длъжностно лице

Резервен член на комисията: Вероника Христова – гл.юрисконсулт ДАПФСДЧР, ОД „Земеделие”-Перник

-      с. Лобош

Председател: Зоя Николова – началник на ОСЗ – Ковачевци

И членове:

1. Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

2. Боряна Асенова – ст.експерт ОСЗ – Ковачевци

3. Кметски наместник на с. Лобош или оправомощено длъжностно лице

Резервен член на комисията: Резервен член на комисията: Вероника Христова – гл.юрисконсулт ДАПФСДЧР, ОД „Земеделие”-Перник

-      с. Ракиловци

Председател: Зоя Николова – началник на ОСЗ – Ковачевци

И членове:

1. Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

2. Боряна Асенова – ст.експерт ОСЗ – Ковачевци

3. Кметски наместник на с. Ракиловци или оправомощено длъжностно лице

Резервен член на комисията: Вероника Христова – гл.юрисконсулт ДАПФСДЧР, ОД „Земеделие”-Перник

-      с. Светля

Председател: Зоя Николова – началник на ОСЗ – Ковачевци

И членове:

1. Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

2. Боряна Асенова – ст.експерт ОСЗ – Ковачевци

3. Кметски наместник на с. Светля или оправомощено длъжностно лице

Резервен член на комисията: Вероника Христова – гл.юрисконсулт ДАПФСДЧР, ОД „Земеделие”-Перник

-      с. Сирищник

Председател: Зоя Николова – началник на ОСЗ – Ковачевци

И членове:

1. Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

2. Боряна Асенова – ст.експерт ОСЗ – Ковачевци

3. Кметски наместник на с. Сирищник или оправомощено длъжностно лице

Резервен член на комисията: Вероника Христова – гл.юрисконсулт ДАПФСДЧР, ОД „Земеделие”-Перник

-       с. Слатино

Председател: Зоя Николова – началник на ОСЗ – Ковачевци

И членове:

1. Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

2. Боряна Асенова – ст.експерт ОСЗ – Ковачевци

3. Кметски наместник на с. Слатино или оправомощено длъжностно лице

Резервен член на комисията: Вероника Христова – гл.юрисконсулт ДАПФСДЧР, ОД „Земеделие”-Перник

-      с.Чепино

Председател: Зоя Николова – началник на ОСЗ – Ковачевци

И членове:

1. Севделина Георгиева – гл.експерт в ГДАР, ОД „Земеделие”-Перник

2. Боряна Асенова – ст.експерт ОСЗ – Ковачевци

3. Кметски наместник на с. Чепино или оправомощено длъжностно лице

Резервен член на комисията: Вероника Христова – гл.юрисконсулт ДАПФСДЧР, ОД „Земеделие”-Перник

Със задача:

Да ръководи сключването на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в съответното землище за стопанската 2016/2017 година или в случай, че не се постигне доброволно споразумение, да състави проект за служебно разпределение по реда, определен в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ. За работата си всяка комисия да изготви доклад до директора на ОД „Земеделие“ – Перник, съгласно чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.

Комисиите осъществяват правомощията си в съответствие с разпоредбите на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, уреждащи условията и реда за определяне на масивите за ползване на земеделските земи.

Настоящата заповед да се обяви в кметствата и в сградата на Общинската служба по земеделие – Ковачевци и да се публикува на интернет страницата на Община Ковачевци и на ОД „Земеделие“–Перник.

Заповедта да се сведе до знанието на членовете на комисията за сведение и изпълнение.
       АННА ЦВЕТКОВА —п—

     Директор на ОД“Земеделие“ – Перник

Zapoved za masivi za polzvane_obshtina kovachevci