Новини » Обявление № 67/22.08.2016 г. и ЗАПОВЕД № РД 379/24.08.2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 № 67/22.08.2016г.

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект за изменение на кадастрален план , попълване на имот нов планоснимачен номер 1, двуетажна масивна жилищна сграда и масивна стопанска сграда /гараж/ по кадастралния план на с.Сирищник, мах. „Чернева”, общ.Ковачевци с възложител: Богдан Стефанов Павлов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката и в случай на необходимост да подават писмени възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

____________________________________________________________________

Заповед за одобряване на ПУП – план за регулация за отреждане на нов УПИ І-000343 „За депо“  в нов квартал 114 с.КовачевциSKM_C22716082412560