Актуална тема »

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя Заповед №РД-378/24.08.2016 год.

 

О Б Я В Я В А :

 

          Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години  на:

 

Баня със ЗП 34 кв.м., находяща се в УПИ III, кв.3 на стопански двор с. Косача, община Ковачевци, област  Перник- частна общинска собственост.

 

Първоначалната  месечна наемна  цена на обектa е:

Баня със ЗП 34 кв.м -8.50 лева/ осем лева и петдесет стотинки/ без ДДС месечна наемна цена

 

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 27.09.2016 год. от 10.00 /десет/ часа в заседателната зала на община Ковачевци с адрес: с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник.

Тръжна документация може да се закупи  на касата и получи в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа на 26.09.2016 год.

Цена на комплект тръжна документация е в размер на 20.00 лева ( двадесет лева ) без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

Депозитът за участие в търга е в размер на 10% /десет на сто/ от първоначалната тръжна месечна наемна цена, за съответният обект, внесен  касата на община Ковачевци , до 26.09.2016 год.

Офертите за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 26.09.2016 год. в деловодството на община Ковачевци.

Допълнителна информация относно условията за участие в търга и оглед на обектите може да бъде да получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в община

Ковачевци или на телефон 0889 74 75 79.