Актуална тема » С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО:  Публично обявяване по  съобщение за служебно  изменение на Разрешително № 01440017/04.01.2012г.  издадено от МОСВ за водовземане от повърхностен  воден обект – язовир „Пчелина” с цел производство на електроенергия посредством ВЕЦ „Пчелина”

Общинска администрация – Ковачевци, на основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите,съобщава на заинтересованите лица за постъпило Съобщение за публично обявяване с Вх. №                               П-2539/25.08.2016г. на Министерство на околната среда и водите за служебно  изменение на Разрешително № 01440017/04.01.2012г.  за водовземане от повърхностен  воден обект – язовир „Пчелина”  с цел производство на електроенергия посредством ВЕЦ „Пчелина” в село  Лобош, община Ковачевци.

Писмените възражения и/или  предложения се приемат само в рамките на законоустановения 14-дневен срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Министерството на околната среда и водите, Дирекция “Управление на водите”, отдел “Управление на риска от наводнения”-  гр.София 1000, бул. „Кн.Мария Луиза”22.

Общинска администрация Ковачевци

26.08.2016г.

съобщение водовземане Лобош