Актуална тема » Обявление ТСУ

№ 69/14.09.2016 г.

 Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Попълване на кадастрален план  на №3, махала „Дяволска”, община Ковачевци, с възложител: наследници на Асен Апостолов Дяволски.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                ОбщинаКовачевци

обявление №69