Актуална тема » Обявление ТСУ

№ 70/17.09.2016 г.

Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Попълване на кадастрален план  на имот нов пл. номер 9, с. Косача, мах. „Поляна”, ЕКАТТЕ 38724, община Ковачевци, с възложител: Никола Зарев.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                ОбщинаКовачевци

обявление №70