Актуална тема » Обявление ТСУ

№ 72/20.09.2016 г.

Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Изменение на кадастрален план на поземлен имот 549 по кадастралния план на с. Ковачевци, ЕКАТТЕ 37513, махала Ляшкова, община Ковачевци, с възложител: Павел Николов Райчев

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                 ОбщинаКовачевци

обявление №72