Актуална тема » Обявление ТСУ

№ 73/21.09.2016 г.

Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Изменение на кадастрален план – Попълване на имот нов планоснимачен номер 1161 по кадастралния план на с. Сирищник ЕКАТТЕ 66648, община Ковачевци, с възложител:Бойка Божичкова Лозанова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                Община Ковачевци

обявление №73