Актуална тема » Обявление ТСУ

№ 74/26.09.2016 г.


Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Промяна на границите на ПИ 582 от кадастралния план на с. Ковачевци, община Ковачевци, с възложител: наследници на Ставри Стоев Иванов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 


                                                                                ОбщинаКовачевци

обявление №74