Актуална тема » Обявление ТСУ

№ 75/26.09.2016 г.

 Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява изменение на кадастрален план – попълване на имоти нови планоснимачни номера 12, 13, 14 и 15 и съществуващите сгради по кадастралния план на с. Егълница, ЕКАТТЕ 27043, махала „Николина”, община Ковачевци, с възложител: Цветанка Идакиева Манова.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

                                                                                Община Ковачевци

обявление №75