Актуална тема » Обявление ТСУ

№ 76/27.09.2016 г.

 Дирекция „Териториано устройство, европроекти, планиране и местно развитие” при община Ковачевци, обявява Изменение на кадастрален план – Попълване на нов планоснимачен номер 1 и масивна жилищна сграда по кадастралния план на с.Егълница, ЕКАТТЕ 27043, махала „Класанова”, община Ковачевци, с възложители: Надежда Класанова, Петър Класанов и Никола Класанов.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да се запознаят с инвестиционното намерение и подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                                ОбщинаКовачевци

обявление №76